Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de d+font comunicació creativa. Queda així prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu propietari.

En cas de manipulació o extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

d+font comunicació creativa donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Titular del web:

d+font comunicació creativa
David Font Rosell
38.152.529-Z
C/ dels Valls, 25 – 1er 2a
17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 30 87 90
info@dmesfont.cat

972 30 87 90606 23 44 24
info@dmesfont.cat
C/ dels Valls, 25 1er-2a 17200 Palafrugell (Girona)